HUSORDEN for AB Spurvelunden

Det er tilladt at holde husdyr – dog ikke af den larmende slags som f.eks. haner, der galer ved solopgang kl. 04.00. Hundeejere forventes ligeledes at være opmærksomme på daglig, langvarig hundegøen, der kan genere vængerne på Spurvelunden. Husdyrhold må derfor ikke medføre gener for andre i form af fx lugt eller larm, og hundeefterladenskaber skal naturligvis samles op og bortskaffes.

Andelshaver har vedligeholdelsespligten mht. boligens udendørs træværk samt det oprindelige haveskur. Foreningen yder tilskud til maling/træbeskyttelse for at sikre, at der bliver anvendt kvalitetsmaterialer.

Ændringer af boligens indretning skal godkendes af bestyrelsen for at sikre en håndværksmæssig korrekt udførelse iflg. vedtægterne.

Andelshaver har den fulde indvendige vedligeholdelse. Dette gælder også hvidevarer med mindre særlige forhold gør sig gældende.

VVS og sanitet: Der må ikke installeres armaturer med højt vandforbrug (såkaldte regnskovsbrusere) grundet gasfyrets kapacitet (ca. 10 L varmt vand/min). Udskiftning af armaturer samt radiatortermostater betragtes som indvendig vedligeholdelse. Ved fejl på VVS-installationen kontaktes bestyrelsen – før henvendelse til VVS-firma. Reparation af VVS udløser en egenbetaling på maksimalt kr. 500 per år.

Vandtilførsel: Til og med stophane ved skel er ledningsejers (vandværkets) ansvar.

Hække i skel: Vedligeholdelse – herunder årlig gødskning og udskiftning af udgåede planter – påhviler den enkelte andelshaver

Snerydning: Hver andelshaver er ansvarlig for rydning på egen matrikel samt adgangsvej for post og renovation.

Brønddæksler: Andelshaver er forpligtet til at sørge for, at dæksler til hhv. regnvands-/spildevandsbrønde samt stophane (vandtilførsel) skal være lokalisérbare.

Foreningen råder over 2 olieradiatorer samt en række andre redskaber/ maskiner, der frit kan anvendes af de enkelte andelshavere, SÅFREMT man retter sig efter nedenstående enkle regler:

– Være opladt, så den er klar til næste bruger (opladning burde ske automatisk ved drift).

– Ved skader/fejl kontaktes ansvarshavende.

Traktoren skal efter brug:

– Rengøres, fejes af for græs og skidt.

– Græsrester under maskinen skal fjernes. Dette gøres ved at tilslutte en vandslange ved hjælp af vandtilkoblingen på maskinens klippeskjold og derefter ”spule” maskinen i ca. 15 sekunder. Klippebladet skal køre, for at vandet kommer rundt.

Om brug af traktor:

Husk at tjekke benzin- og oliestand – og eventuelt efterfylde – inden ibrugtagning (påfyld ikke, hvis motoren er varm af hensyn til brandfare).

Ved jævnligt brug af traktoren (mere end 1 gang) hældes 5 liter benzin i 25-liter dunken i skuret.

Vigtigt ved kørsel: Ved ind- og udkørsel af haveskuret skal klippeskæret være i højeste position.

Ved skift mellem for- og baglænskørsel skal det hydrauliske gear håndteres med forsigtighed, dvs langsomt (hvis maskinen igangsætter med et ryk, er det for hurtigt et gearskift! Og det slider unødigt på den).

Undgå sten og grene, da dette vil ødelægge klippeskæret samt afstedkomme ubalance i skæret med rystelser til følge.

Kør med tilstrækkelige omdrejninger, så maskinen ikke sejtrækker (hvis maskinen sejtrækker, kan det høres, da omdrejningerne går ned).

Ved spørgsmål eller behov for hjælp: Kontakt ansvarshavende. ( Pt. Mogens Larsen ).

Vedr. brug af andre fælles værktøjer/maskiner: Spørg bestyrelsen.

Husorden opdateret på generalforsamling maj 2021


Bestyrelsen